Gebiedsontwikkeling

Eco2Focus  volgt de geplande energietransitie op basis van het klimaatakkoord en doet onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen voor economie en milieu.

Voor BCW staan duurzame en slimme infrastructuren centraal. Het gaat hierbij om alle mogelijke infrastructuren die een fysiek (en dus een ruimtelijk) karakter hebben: van ICT, energie en langzaam verkeer tot en met groene, blauwe en sociale infrastructuren.

Alle aspecten van die infrastructuur kunnen daarbij aan de orde komen: planning, realisatie, financiering, inrichting, technologie, gebruik en nog veel meer.

Vooral aan die aspecten die de toekomstige ontwikkelingen bepalen kunnen we veel praktische kennis toevoegen. Wij kunnen bijvoorbeeld de effecten voor de infrastructuren over tien jaar duidelijk maken van auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof. Op basis van die kennis geven we projectleiders aanbevelingen over de uitvoering van de plannen. Voor de energievoorziening in 2040 met de betrokken partners is een roadmap opgesteld. Die moet leiden tot een adequate Nederlandse infrastructuur voor energie in dat jaar. Maar ook hebben we studies gedaan naar duurzame vormen van mobiliteit voor de verkeersinfrastructuur van het gewest Den Haag.

Om de toekomstige infrastructurele ontwikkelingen boven tafel te krijgen doen we onderzoek, nemen we interviews af, maken we plannen voor de inrichting van de infrastructuren en bedenken we scenario’s voor de uitvoering.

BCW heeft de kennis en ervaring in huis om infrastructuren door een planologische bril te bekijken. Met deze bril beoordelen we niet alleen de (geografische) ligging, inrichting en effecten, maar ook het planproces om dat te realiseren.

Nieuwe infrastructuren hebben, zoals iedereen weet, grote gevolgen voor de ruimtelijk-geografische ontwikkeling. Kennis van ruimtelijke vraagstukken wordt daarom steeds belangrijker. De traditionele modellen voor projectontwikkeling en grondexploitatie maken plaats voor nieuwe vormen van planning.

Wetgeving en de idee├źn rond ruimtelijke ordening veranderen bovendien snel. Dit vertaalt zich niet alleen in de nieuwe Omgevingswet, maar ook bijvoorbeeld in het steeds vaker toepassen van maatschappelijke kosten-baten analyses.

Het toevoegen van de ruimtelijke component aan plannen op het gebied van mobiliteit, energie of duurzaamheid verhoogt de kans van slagen aanzienlijk. Zo wordt op bedrijventerreinen de transportvraag van bedrijven op elkaar afgestemd. Of worden in regionale OV-netwerken mobiliteit en wonen met elkaar verknoopt.

We gebruiken graag onze kennis over planologische ontwikkelingen om plannen op te stellen, planprocessen te begeleiden, projecten uit te voeren en inrichtingsontwerpen te maken.